តើយើងជាអ្នកណា?


ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ អេសជី ខូអិលធីឌី មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមានក្រុមអ្នកប្រឹក្សាអាជីវកម្មដែលមានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនជាង២០ឆ្នាំក្នុងវិស័យផ្សេងៗលើជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងវិស្វកម្ម។

ផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់សំខាន់ៗរបស់យើងរួមមាន៖

  • ការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មថ្មីនៅកម្ពុជា
  • ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃកំណើន
  • ដំណោះស្រាយការរចនាប្លង់វិស្វកម្មប្រេង និងឧស័្មន
  • ដំណោះស្រាយបរិស្ថាន សុខភាព និងសុវត្ថិភាព រួមទាំងអាងទឹកចំរោះកាកសំណល់
  • ដំណោះស្រាយសម្រាប់សហគ្រាសដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យា

ក្រុមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់យើងមានបទពិសោធន៍ការងារជាលក្ខណៈចំរុះលំដាប់អន្តរជាតិ និងស៊ីជម្រៅលើបទប្បញ្ញត្តិនានាក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជា ជាច្រើនទសវត្ស។

ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ អេសជី ខូអិលធីឌី គឺជាដៃគូដែលអ្នកអាចជឿទុកចិត្ត ដើម្បីផ្តល់តម្លៃសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទោះបីជាអាជីវកម្មរបស់លោក-អ្នកស្ថិតក្នុងប្រភេទឧស្សាហកម្មអ្វីក៏ដោយ។

ការរីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់អ្នកគឺជាអាជីវកម្មរបស់យើង។

ការសម្រេចបាននូវកំណើន


សេវាកម្មរបស់យើង

យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ជា
ច្រើនរួមមានការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍន៍
អាជីវកម្មថ្មីនៅកម្ពុជា

អានបន្ថែម »

គម្រោងរបស់យើង

  • Chevron Jetty Pipeline Connection
  • Kampuchea Tela Safety Audit and Engineering

អានបន្ថែម »

អតិថិជនរបស់យើង

  • Chevron Cambodia Ltd
  • Kampuchea Tela Co., Ltd

អានបន្ថែម »

ស្នើសុំការប្រឹក្សាយោលបល់ឥតគិតថ្លៃ

ពិគ្រោះយោលបល់ជាមួយក្រុមការងារដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើងដើម្បីរកដំណោះស្រាយពេញលេញចំពោះបញ្ហាច្បាប់របស់អ្នក។