សេវាកម្ម

យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ជាច្រើនរួមមានការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មថ្មីនៅកម្ពុជាដល់ដំណោះស្រាយវិស្វកម្មសម្រាប់ឧស្សាហកម្មប្រេង ឧស្ម័ន និងគីមី។ ការងារប្រឹក្សាទាំងនោះក៏រួមបញ្ចូលទាំងដំណោះស្រាយអាងទឹកចំរោះកាកសំណល់    បរិស្ថាន និង សុវត្ថិភាពសម្រាប់រោងចក្រផលិតកម្ម និងដំណោះស្រាយព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ផលិតភាពប្រសើរឡើង និងកំណើនអាជីវកម្ម។

ការបង្កើតនិងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មថ្មី នៅកម្ពុជា

ការបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម និងគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃកំណើន

ដំណោះស្រាយការរចនាវិស្វកម្មប្រេង និងឧស្ម័ន បរិស្ថាន

ដំណោះស្រាយព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់អាជីវកម្ម