គម្រោង

Chevron Jetty Pipeline Connection

បំពង់បង្ហូរប្រេងពីកំពង់ផែសមុទ្រទៅ មណ្ឌលឃ្លាំងស្តុកប្រេងនៅក្រុងព្រះសីហនុប្រទេសកម្ពុជា។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការសិក្សាលទ្ធភាព និងការរចនាគម្រោងវិស្វកម្មទាំងមូលសម្រាប់ការដេញថ្លៃសំណង់។


Kampuchea Tela Safety Audit and Engineering

ការធ្វើសវនកម្ម បរិស្ថាន សុខភាព និងសុវត្ថិភាពពេញលេញនៃទីតាំងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាតេលា រួមមានមណ្ឌលឃ្លាំងស្តុកប្រេង ផែសមុទ្រសម្រាប់ផ្ទេរប្រេងពីនាវា កន្លែងស្តុកឧស្ម័ន LPG ស្ថានីយលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ និងកន្លែងដឹកជញ្ជូន។ ការធ្វើសវនកម្មគឺផ្អែកលើ API, NFPA និងស្តង់ដារអន្តរជាតិដ៏ទៃទៀត។ ដំណោះស្រាយវិស្វកម្មជាច្រើនត្រូវបានផ្តល់ជាលទ្ធផលនៃការធ្វើសវនកម្ម។