សមាជិក

សមាជិកក្រុមម្នាក់ៗមានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនជាង ២០ឆ្នាំ ក្រុមរបស់យើងមានអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកអាជីវកម្ម និងវិស្វកម្ម ដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មកពីវិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ។ ក្រុមការងារយើងមានបទពិសោធន៍លំដាប់អន្តរជាតិ ហើយបានបំពេញការងារជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ នេះជាលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងដែលសមស្របសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយជោគជ័យ និងឆាប់រហ័សដល់អតិថិជន។